GROOT NIEUWS! De Sint-Bartholomaeuskerk blijft open voor bijzondere vieringen Op 1 december heeft een gesprek plaatsgevonden tussen onze stichting en het parochiebestuur Maria ten Hemelopneming. De uitkomst daarvan was dat het parochie- bestuur het bisdom  op 2 december heeft verzocht om de definitieve sluiting van de kerk per 1-1-2016 te heroverwegen.  Op 15 december j.l. kwam het verlossende antwoord vanuit het bisdom: “Op basis van gesprekken tussen uw bestuur en het bestuur van de Stichting ‘Red de Monumentale Sint-Bartholomaeuskerk’ heeft uw parochiebestuur besloten het besluit tot sluiting van de Bartholomaeuskerk te Beek en onttrekking aan de eredienst daarvan te heroverwegen.  Gezien de vele argumenten die aan uw besluit ten grondslag liggen en gezien de positieve instelling van de Stichting in het vervolgtraject, kunnen we met uw herover- weging instemmen. Dit betekent dat de kerk vooralsnog niet aan de eredienst zal worden onttrokken doch dat deze nog enige tijd open kan blijven voor bijzondere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken.” Een geweldige opsteker:  voor ons bestuur én voor alle mensen uit Beek en omgeving die door hun financiële en morele steun deze positieve uitkomst mede mogelijk hebben gemaakt. Onze dank is GROOT! _________________________________________________________________ Stichting Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen is opgericht op 19 december 2013 en heeft ten doel: “het   onderzoeken   of   er   een   levensvatbaar   plan   gerealiseerd   kan   worden   voor   het   open- houden van de Rooms-Katholieke Sint Bartholomaeuskerk te Beek, gemeente Ubbergen; de    stichting    heeft    mede    ten    doel    het    instandhouden    van    het    rijksmonument    Rooms Katholieke   Sint-Bartholomaeuskerk   te   Beek,   gemeente   Ubbergen   en   het   daarin   aanwezige monumentale Lindsenorgel uit 1831 en daarbij   een   verantwoorde   exploitatie   van   het   kerkgebouw   op   te   zetten   en   het   verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Promotieflyer Info over donaties “Like” ons op facebook!                  Bekijk de video van Anita Baarns:  

 

  Welkom 

foto Bert de Turck RED de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen
bijgewerkt 12 oktober 2016
Verkoop noveenkaarsen Onze   Stichting   is   op   vrijdag   28   en   zaterdag   29   oktober   2016   aanwezig   met   een   stand in   Nico   de   Witt   PLUS   in   Beek.   Net   zoals   de   afgelopen   jaren   worden   dan   noveenkaarsen te   koop   aangeboden   die   versierd   zijn   met   afbeeldingen   van   de   Bartholomaeuskerk   en het   prachtige   glas-in-lood   Mariavenster.   De   lang   brandende   kaarsen   zorgen   met   hun vlammenspel voor een sfeervol lichtpunt in de komende donkere maanden. Prijs   per   kaars   is      €   5,00.   De   opbrengst   komt   geheel   ten   goede   aan   de   doelstelling   van de stichting om het kerkgebouw te behouden voor de gehele gemeenschap.   Toestemming afgegeven voor restauratiewerkzaamheden kerkdak Dankzij    de    subsidie    van    de    Rijksdienst    voor    het    Cultureel    Erfgoed,    de    financiële bijdragen    van        onze    donateurs    en    de    toestemming    van    het    Bisdom        kan    binnen afzienbare   tijd   (waarschijnlijk   voorjaar   2017)   begonnen   worden   met   de   restauratie- werkzaamheden aan het dak van de kerk. Een resultaat waar we trots op mogen zijn! Om   financieel   nog   sterker   te   staan   willen   we   ons   donateursbestand   graag   verder uitbreiden.   Tijdens   deze   twee   dagen   wordt   u   daarom   geïnformeerd   over   de   mogelijk- heden    om    een    eenmalige    schenking    te    doen    of    met    een    structurele    periodieke schenking bij te dragen. De   Stichting   is   door   de   Belastingdienst   erkend   als   culturele   Algemeen   Nut   Beogende Instelling.   Bij   een   periodieke   gift   aan   een   ANBI   is   deze   niet   voor   100%,   maar   voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Lees hier meer. _______________________________________________________________ __