Red de monumentale
Sint-Bartholomaeuskerk

ANBI

ANBI

GIFTEN, “periodiek” en “gewoon”

ANBI-status per 1 januari 2014

Stichting Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk heeft de Culturele ANBI-status!
Bij een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling is het mogelijk dat uw gift niet voor 100% maar 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting: u mag, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1250.
Voor periodieke giften aan een ANBI geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen;
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling;
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
  • de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
U doet de giften aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een ANBI.

  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

GIFTEN DOOR ONDERNEMINGEN

Het totaal aan giften door ondernemingen mag 50% bedragen van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000,00.
Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een extra aftrek van 50%, tot een maximum van € 5.000,00 per jaar. De extra aftrek bedraagt jaarlijks dus € 2.500,00.

Stichting
Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen

p/a Prins Willem Alexanderstraat 8
6576 BM OOIJ
024-6631701

info@sintbartholomaeuskerkbeek.nl
KvK-nummer: 59474297
RSIN 8535 10 234
Bankgegevens
Red de St. Bartholomaeus
NL 58 RABO 0146 8341 19
Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Ineke Huilmand
Secretaris: Mieke Hoofd
Penningmeester: Henk van den Burg
Beleidsplan 2016-2019
Financieel overzicht 2018

Bescherming Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van onze donateurs zullen alleen gebruikt worden voor het bijhouden van het donateursbestand en het verstrekken van informatie over Red de monumentale Sint-Bartholomaeuskerk aan de donateurs.
De gegevens beperken zich tot naam, huisadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en de toegezegde bijdrage. Betrokkenen kunnen de gegevens desgewenst inzien bij het secretariaat.
Deze website plaatst geen cookies en slaat geen persoonsgegevens op.

Eindbalk